A00063 【亨】     

字號

A00063

正字

【亨】-05-07

音讀

(一)ㄏㄥ (二)(又音)ㄏㄥˊ (三)ㄆㄥ (四)ㄒ|ㄤˇ

釋義

(一)ㄏㄥ
通達、順利。如:「萬事亨通」。易經.坤卦.彖曰:「
 含弘光大,品物咸亨。」

(二)(又音)ㄏㄥˊ
(一)之又音。

(三)ㄆㄥ
煮。為「烹」的本字。廣韻.平聲.庚韻:「亨,煮也。
 俗作『烹』。」周禮.天官.內饔:「割亨煎和之事。」
 鄭玄.注:「亨,煮也。」

」之異體。

(四) ㄒ|ㄤˇ
」之異體。
  𤘣 𤘠 𤘞 𤘟 𤘜 𤘲 𤘼 𤘫 𤘛 𤘡 𦧈  𤘦 𤘤 𤘝 𤘧  𧣖 𧤓 𤘺 𤘻 𤘹 𤘢 𤘾  𤘸 𤘽 𤙏 𤙒 𤙕 𤚕 𤙔 𤘘 𤛐 𤙘 𤙭 𤙞 𤚊  𤙤 𤙛  𤙝 𤚒 𤙰 𤙴 𤚈 𤙵 𤚉  𩙲 𤚵 𤚨 𤚏 𤚎 𤚓 𤚰 𤚫 𤛋 𤛹 𤜅 𤚩 𤚽 𤚱 𤚠 𤚍 𤚪 𤚬 𤚼 𤚲 𤠻