B05791 【駥】 

字號

B05791

正字

【駥】馬-06-16

音讀

ㄖㄨㄥˊ

釋義

馬高八尺也。爾雅.釋畜:「馬八尺為駥。」郭璞.注:
 「周禮曰:『馬八尺已上為駥。』」
馬高大絕有力。爾雅.釋畜:「絕有力駥。」唐.陸德明
 .經典釋文.卷三十.爾雅音義:「駥,本作戎。按釋詁
 :『戎,大也。』馬為大而有力,故被斯名。」
 𨿓  𨿗 𪀈  𨿶 𨿬 𪂴 𨿩 𨿲 𪂚 𨿣 𪅾 𨿫   𨿧 𨿥 𪀣 𪈓 𪈅 𪈢 𨿮 𪆆 𪄄 𪀢 𨿴 𨿱  𪁌  𨿵 𪂃 𨿯 𩁟 𪇺 𩀆  𨿪  𪃠 𪄠 𩀉  𩀊 𩀀  𨿎 𩀎 𪂿  𩀇 𪄍 𪅴  𩀅 𪁥 𩀐 鶿 䲿