A01044 【寡】                                 

字號

A01044

正字

【寡】-11-14

音讀

ㄍㄨㄚˇ

釋義

少。說文解字:「寡,少也。」如:「沉默寡言」、「寡
 不敵眾」。易經.系辭下:「吉人之辭寡,躁人之辭多。
 」

丈夫已死的婦女。詩經.小雅.鴻鴈:「爰及矜人,哀此
 鰥寡。」禮記.禮運:「矜寡孤獨廢疾者,皆有所養。」

古代王侯的自稱。孟子.梁惠王上:「寡人之於國也,盡
 心焉耳矣。」趙岐.注:「王侯自稱孤寡。」元.關漢卿
 .單刀會.第三折:「俺哥哥稱孤道寡世無雙。」
𨻌 𨻾 𨼈 𨻻 𨻼 𨻴 𨼔  𨼐 𨼒 𨼋 𨽂 𨼌 𨼊 𨼓 𨼎 𨼽  𨼪 𨼫 𨼙 𨼯 𨼮 𨼬 𨽄 𨼿 𨽀 𨽍 𨽝 𨽖 𨽦 𨽲 𨽳 𩭞 𨾂 𨾉 𨾊  雃 𨾛  𨾻 𨾴 𨿁 𨿙 𨿐 𨿭 𩁌 𨿢 𨿠 𩁅 𩀋 𪃉 𨿿 𩀨 𩀰 𪅜 𩀪 𩀫  𩀿 𩁀 𪅽 𧵯  𩁵 𩁷 𩁻 𩂈 𩂃 𩂅 𩂆  𩂂 𩂄  𩂕 𩂒