A02026 【橢】    

字號

A02026

正字

【橢】木-12-16

音讀

ㄊㄨㄛˇ

釋義

狹長或長圓形的器物。說文解字:「橢,車笭中橢橢器也
 。」清.朱駿聲.說文通訓定聲.隨部:「橢,凡狹長之
 器皆得曰橢。」

狹長的、長圓形的。如:「橢圓形」。宋.蘇軾.張近幾
 仲有龍尾子石硯以銅劍易之詩:「我家銅劍如赤蛇,君家
 石硯蒼璧橢而洼。」
 𠈽 𠜰 𡭕   𠇲  𥦸 𥧜  𢓩 𢓋  𠈮 𧾺 𧿍 𨀣 𢓔  𡀐  𧦣   𠇛 𦤲  𠡃  𣱇 𠈐   𠋨 𠚦 𠇙  𠆯 𠈨 𢓓 𢼎  你  𤙌  𠍪  𪜬 𠎳   使 𠉕 𡥐 𡷮  𠊖 𣖊