A02026 【橢】    

字號

A02026

正字

【橢】木-12-16

音讀

ㄊㄨㄛˇ

釋義

狹長或長圓形的器物。說文解字:「橢,車笭中橢橢器也
 。」清.朱駿聲.說文通訓定聲.隨部:「橢,凡狹長之
 器皆得曰橢。」

狹長的、長圓形的。如:「橢圓形」。宋.蘇軾.張近幾
 仲有龍尾子石硯以銅劍易之詩:「我家銅劍如赤蛇,君家
 石硯蒼璧橢而洼。」
𦼩 𦺟  𦽣 𧃗 𨡱 𧁂 𦻝 𦺩 𦺓 𦺻 𦳉 𧁼 𧃚 𧄙 𧅢 𦼊 𦻀 𧀖  𦼐 𦺶 𦸠 𦺐 𦺡 𦺽 𦻞 𦸺  𦼢 𦿎 𦺗 𦺔 𧂴  𦺲 𦺎  𦺨 𦺷 𦺙 𦺴 𦺭 𦺉 𦺛 𦺢 𦼡 𦺬 𦼎 𦼹 𧃥  𦽬 𦾏 𦽄 𦼷 𦿓 𦽵 𦼪 𧃺 𦽔 𦽶 𦼴 𦸄 𦼲 𦽗 𦽒 𦽅 𦼫 𦸵 𧃢  𦽋 𦽇