A04100 【轡】



                                 

字號

A04100

正字

【轡】車-15-22

音讀

ㄆㄟˋ

釋義

控制牛、馬等牲口的韁繩。禮記.曲禮上:「執策分轡
 ,驅之五步而立。」孔穎達.正義:「轡,御馬索也。
 」史記.卷七十七.魏公子傳:「市人皆觀公子執轡,
 從騎皆竊罵侯生。」
 指韁繩與套在牲口嘴中的銜勒。如:「鞍轡」、「轡頭
 」




   𦝬      𦢕    𦣁  𩪐   𦡛   𥛮  𦣌  𤎱 𦠬 𦢥 𩟥   𦞣 𦠨  𦫇 𦘶 𦢜   𩟨 𩟯 𩟸    𦣐 𦣊 𦣚 𦣩  𡮧 𦤌 𦤙 𦤞 𨻄  𠚏 𢆍 𦥛 𦥫 𦦈 𦦱