A01748 【斜】    

字號

A01748

正字

【斜】斗-07-11

音讀

(一)ㄒ|ㄝˊ (二)(又音)ㄒ|ㄚˊ (三)|ㄝˊ

釋義

(一)ㄒ|ㄝˊ
不正、傾側。如:「斜角」、「斜坡」﹑「斜線」。宋.
 辛棄疾.永遇樂.千古江山詞:「斜陽草樹,尋常巷陌,
 人道寄奴曾住。」

非水平或垂直方向的移動。文選.賈誼.鵩鳥賦:「庚子
 日斜兮,鵩集予舍。」唐.杜甫.水檻遣興詩二首之一:
 「細雨魚兒出,微風燕子斜。」

地名用字。常用於地勢傾斜的地方。如:「玉鉤斜」、「
 內人斜」、「陳陶斜」。

(二)(又音)ㄒ|ㄚˊ
(一)之又音。

(三)|ㄝˊ
終南山的山谷,在今陜西省褒城縣東北。文選.班固.西
 都賦:「右界褒斜,隴首之險。」李善.注引梁州記曰:
 「萬石城泝漢上七里有褒谷,南口曰褒,北口曰斜,長四
 百七十里。」
 𧢿 𧣘 𧤔 𧤽 𧤻 𧤦  𧥈 𧥓 𧥗 𧥙 𧥚 𧥛 𧥜 𧦛 𧥰 𧦯 𧥦 𧥣 𧥭  𧥹 𧧽 𧥼  𧥪  𧥯 𧦀 𧥵  𧥸 𧥴   𧦗 𧦇 𧦧 𧦭 𧪁   𧦮   𧦤 𧦞 𧧟    𧦟 𧦻 𧧁 𧩷 𧦨   𧨽  𧪅 𧧕 𧧄  𧧉 𧩱 𧫮