A00660 【嗥】                 

字號

A00660

正字

【嗥】口-10-13

音讀

ㄏㄠˊ

釋義

吼叫。如:「狼嗥」。左傳.襄公十四年:「賜我南鄙
 之田,狐貍所居,豺狼所嗥。」
 大聲號哭。如:「嗥叫」。莊子.庚桑楚:「兒子終日
 嗥而嗌不嗄,和之至也。」
𢛪  𢙃 𢚉 𢊝 𨒭 𠄨 𢘆 𢛢  𢙖   𧧓  𢙊  𦕖 𢖶 𢘠 𢙢 𢙷 𢝭 𢟃  𢙄 𢚈   𢙆 𧪩 𢖹 𠵥 𢛤 𢤓   𠧩 悔 𢙽   𡥏 𢚦 𢠜 𢨋  𢠶 𢡙 𢤒  𢘻 𢚊 𢝕 𢚐 𠑓    𢚏 𢙼  𤟔