B05512 【闚】  

字號

B05512

正字

【闚】門-11-19

音讀

ㄎㄨㄟ

釋義

偷看。同「窺」。公羊傳.宣公六年:「俯而闚其戶,
 方食魚飧。」史記.卷六十二.管晏傳:「晏子為齊相
 ,出,其御之妻從門閑而闚其夫。」
 望、看。楚辭.劉向.九嘆.憂苦:「登漓岏以長企兮
 ,望南郢而闚之。」
 觀察、探索。史記.卷六十三.老子韓非傳:「其學無
 所不窺,然其要本歸於老子之言。」文選.潘岳.閑居
 賦:「闚天文之秘奧,究人事之終始。」

姓。如黃帝時有闚紀。

」之異體。
 𥀭 𤿈 𥀰 𥀥 𣀺 𥀺  𥁁 𥁂 𥁇 𥁈 𥁆 𥃓 𧈚 䀀 𥁔 𥁩 𥁷 𥁑 㿿 𥁱 𥁕 𥁎 𤬶 𥁒 㿼 𥁟 𥁓  𥁯 𥁹  𥂼 𥂓 𥂩 𥂙 𥂵 𥂦 𥂬 𥂡 𥂶 𥃀 𥂤 𥂨  𥂾 𥂘 𥁭 𥁻 𥁺 𥂹 𥂠 𥂸 𥂥 𣟇 𥂔 𥃃 𥃂 𥃇 𥃔 𥃜 𥃙 𥃤 𥄩 𥆎 𥃫 𥃨 𥃧 𥃪 𥄧 𥃽 𥃵 𥃶  𥃴 𥃹  𥄐