C01619 【坉】 

字號

C01619

正字

【坉】土-04-07

音讀

ㄊㄨㄣˊ

釋義

速。見龍龕手監土部。
用草裹土筑城及填水。見龍龕手監土部。
水阻塞不通。玉篇土部:「坉,水不通,不可別
 流。」
田隴。集韻平聲痕韻:「坉,一曰田隴。」
𧜭 𧟙 𧟞 𧟡 𧟦 𦦉 𦦒 𦧂 𧟨 𧟧 𧟱 𧠂 𧠆 𧠐 𧠓 𧠚 𧠻 𧠵 𧠏 𧠞 𧠛 𧠑 𧠒  𧠉 𧠜 𧠡 𥄶 𧠠 𧠟  𧠩 𧠪 𧠽  𧡅 𧡈 𧡬 𧠼 𧠾 𧡾 𧡏 𧡍 𧡛 𧡖 𧢏 𧡑 𧡮 𧡣 𧡢 𧡡 𧡤 𧡫 𧡭  𧡯 𧡦 𧡆  𧡸 𧡀 𧡺 𧡹  𧢂 𧢔 𧢨  𧡐