A03794 【訪】    

字號

A03794

正字

【訪】言-04-11

音讀

ㄈㄤˇ

釋義

詢問、徵詢。左傳.哀公十一年:「季孫欲以田賦,使
 冉有訪諸仲尼。」
 調查、偵察。如:「明察暗訪」。三國志.卷十二.魏
 書.崔琰傳:「太祖狐疑,以函令密訪於外。」
 尋求、探尋。晉書.卷九十一.儒林傳.序:「於是傍
 求蠹簡,博訪遺書。」宋.蘇軾.石鐘山記:「至唐李
 渤始訪甚遺蹤,得雙石於潭上。」
 探望、拜望。如:「探訪」、「拜訪」。宋史.卷四五
 九.卓行傳.巢谷傳:「谷獨慨然自眉山誦言欲徒步訪
 兩蘇,聞者皆笑其狂。」

姓。如唐代有訪式。
   𣣓 𠕞 次 𣬌   𡟔  𣢻 𣣙 𣤂   𣣽  𡃭 𣤑 𣤒  𣢨     𧆒  𠙺 𣥔 𧾸 𡰯 𣥅 𣥖 𣥕  𢎁 𢺵    𢧁  𡻤 𡿌 𢊆  𢅦 𢅨 𡚖  𣦨 𤾤  𠧔 𡰤 𡰮 𣦶  𠒁 𠑾 𤯽 𣥴 𣦹