A04198 【邏】 

字號

A04198

正字

【邏】-19-23

音讀

ㄌㄨㄛˊ

釋義

巡視偵察。如:「巡邏」。晉書.卷九十五.藝術傳.戴
 洋傳:「昨朝大霧晏風,當有怨賊報仇,攻圍諸侯,誠宜
 遠偵邏。」

巡邏人員、兵卒。晉書.卷三十四.羊祜傳:「於是戍
 邏減半,分以墾田八百余頃,大獲其利。」新唐書.卷
 八十四.李密傳:「密羸行入關,為邏所獲,與支黨護
 送帝所。」
 山或溪的邊緣。唐.杜甫.送賈閣老出汝州詩:「宮殿
 青門隔,云山紫邏深。」宋.范成大.中巖詩:「赤巖
 倚彾,翠邏森戍削。」
  懞  𢤅  𢥓   𢥑 𢥟  𡏸 𡒐 𦥊 𦥋    𢥨  𢦅    𨠾   𢦞   𢨪 𢨦 𣶉 𠂼 𢇺 𨴀    扝 𨸗  𢳍  𢪖     𢪏     𢬱  𢬾